Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

«ΕΕ-Φρανκενστάιν τζούνιορ»: Η διατήρηση μιας Ένωσης μέσω του κατατεμαχισμού της

Το μανιφέστο των 4 υπέρ μιας «Ευρώπης πολλών ταχυτήτων» ως προσαρμογή στη μη αναστρέψιμη πορεία αποσύνθεσής της.

του Γιάννη Κιμπουρόπουλου
Δεν δι­καιού­μα­στε να εί­μα­στε έκ­πλη­κτοι με τη «γραμ­μή» που επέ­λε­ξαν οι κατά συν­θή­κη τέσ­σε­ρις ισχυ­ρό­τε­ρες χώρες της ΕΕ ως οδικό χάρτη απο­τρο­πής της διά­λυ­σής της. Η Μέρ­κελ είχε αρ­κε­τά νω­ρί­τε­ρα δια­κη­ρύ­ξει ότι στη μετά Brexit εποχή η «Ευ­ρώ­πη των πολ­λών τα­χυ­τή­των» απο­τε­λεί μο­να­δι­κή επι­λο­γή επι­βί­ω­σής της. Για τη γερ­μα­νι­κή ηγε­σία, εξάλ­λου, αυτός είναι και ο πιο πρό­σφο­ρος τρό­πος διαιώ­νι­σης της κυ­ριαρ­χί­ας της σε μια Ένωση κα­τα­κερ­μα­τι­σμέ­νη σε ομά­δες εθνι­κών ελίτ οι οποί­ες σε άλλα πεδία αντα­γω­νί­ζο­νται για να ανα­κτή­σουν κρα­τι­κή κυ­ριαρ­χία και σε άλλα για να επι­τύ­χουν τον μέ­γι­στο συ­ντο­νι­σμό.

Αυτό όμως που απο­σα­φή­νι­σε η συ­νά­ντη­ση των Βερ­σαλ­λιών ανά­με­σα στους ηγέ­τες Γερ­μα­νίας, Γαλ­λί­ας, Ιτα­λί­ας και Ισπα­νί­ας είναι η αμα­χη­τί υπο­τα­γή των τριών στη στρα­τη­γι­κή της πρώ­της. Πράγ­μα.... λο­γι­κό από πολ­λές από­ψεις. Οι τρεις χώρες που συ­νω­θού­νται πλάι στη Γερ­μα­νία για να δια­τη­ρή­σουν μια θέση, κάτω από τον ψυχρό ήλιο του Βε­ρο­λί­νου, στον σκλη­ρό πυ­ρή­να της ΕΕ είναι ταυ­τό­χρο­να το αλη­θι­νό μεί­ζον πρό­βλη­μα της Ευ­ρω­ζώ­νης. Επι­πλέ­ουν σε βουνά δη­μό­σιου χρέ­ους, βυ­θί­ζο­νται σε δη­μο­σιο­νο­μι­κά και εμπο­ρι­κά ελ­λείμ­μα­τα και είναι πο­λι­τι­κά εκτε­θει­μέ­νες σε εξε­λί­ξεις που μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σουν σοκ πολ­λα­πλά­σιας ισχύ­ος απ’ αυτό του Brexit. Με πρώτη τη Γαλ­λία φυ­σι­κά. Έτσι, οι Ολάντ και Τζε­ντι­λό­νι εγκα­τα­λεί­πουν τα μα­ξι­μα­λι­στι­κά ομο­σπον­δια­κά ορά­μα­τά τους, ενώ ο Ραχόι ακο­λου­θεί πρό­θυ­μα το γερ­μα­νι­κό σχέ­διο της αλά καρτ ευ­ρω­παϊ­κής ολο­κλή­ρω­σης για τους λί­γους και εκλε­κτούς.

Η Συν­θή­κη της ΕΕ δια­κο­σμη­τι­κό κεί­με­νο

BofA: Η ευρωζώνη δεν είναι βιώσιμη στη σημερινή της μορφή, short στο ευρώ

Η ευρωζώνη δεν είναι βιώσιμη στη σημερινή της μορφή, με την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία να έχουν σήμερα πολύ υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ,  από ότι στην κορυφή της κρίσης χρέους το 2012, επισημαίνει η η BofA Merrill Lynch σε νέα της έκθεση.

Το κείμενο της συνέντευξης μας με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο

karousos3Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης μας με τον οικονομολόγο και αναλυτή Δημήτρη Καρούσο. Αυτή η συνέντευξη μεταδόθηκε την εβδομάδα της 2-8 Μαρτίου 2017. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το podcast της συνέντευξης εδώ.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο “Διάλογος” για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος και αναλυτής Δημήτρης Καρούσος, μέλος του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου, με καταξιωμένη καριέρα στο εξωτερικό. Κύριε Καρούσο, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.

“ Αποχαιρετήστε την Ευρώπη που ξέρετε “

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ. «ΑΘΩΟΤΗΤΑ» ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ

Μετά την επίσημη αποκάλυψη του σχεδίου των μεγάλων της Ευρώπης για την ΕΕ των πολλών ταχυτήτων, τώρα πλέον ξέρουμε το μέλλον που επιφυλάσσουν για μας.

Ο ξεκάθαρος πια στόχος είναι να γίνει μια ΕΕ ανταγωνιστική στη διεθνή παγκοσμιοποιημένη οικονομική σκηνή. Δηλαδή μια ΕΕ με χαμηλό κόστος παραγωγής.

Αντωνάκης:μας θέλουν διάδρομο για ουσίες,αγωγούς,σκλάβους-εργασίας κ πορνεία σ'ένα εσαεί αργό θάνατο

Δημήρης Κιτσίκης : Σε Εξέλιξη Διαπλανητικός Πόλεμος


Στη γεωπολιτική τις εξελίξεις πρέπει να τις διαβάζεις κυνικά και χωρίς συναίσθημα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας Παγκόσμιος Διαπλανητικός Πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και για αυτό ο Τράμπ, επιχειρεί να έχει αρραγές μέτωπο με τη Ρωσία , είπε στον 9.84 ο πανεπιστημιακός και γεωπολιτικός αναλυτής Δημήτρης Κιτσίκης .
Κατά την εκτίμηση του ο Τράμπ είναι ανοιχτά ένα φασιστικό καθεστώς και αυτό θα επηρεάσει όλη την Ευρώπη, αφού στη Γαλλία όπως είπε η Λεπέν κατά 90% θα νικήσει στις εκλογές, ενώ η γεωπολιτική αναμέτρηση κατά τη γνώμη του αναβαθμίζει την Τουρκία του δικτάτορα Ερντογάν σε κομβικό ρόλο, την ώρα που η Ελλάδα χάνεται με την μετατροπή της σε Γερμανικό προτεκτοράτο.
Πηγή